Ronald Zwolle Makelaars

Disclaimer

Copyright
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Ronald Zwolle Makelaars, Ronald Zwolle Projecten en Avaron Bedrijfsvastgoed (hierna te noemen Ronald Zwolle Makelaars). Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Ronald Zwolle Makelaars is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopieren.

Merken
Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Ronald Zwolle Makelaars, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Ronald Zwolle Makelaars is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Externe links
De website van Ronald Zwolle Makelaars bevat tevens een aantal externe links. Deze links staan op de website vermeld als service voor de bezoeker van deze site. Ronald Zwolle Makelaars kan echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van de pagina's van derden, voor de privacybescherming op deze website, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van de externe links.

Maten en specificaties

Maten en specificaties worden door de makelaar met zorgvuldigheid verstrekt, niettemin dient deze informatie slechts tot het globaal informeren van geinteresseerden. Belangstellenden worden erop geattendeerd om zelf de voor hen essentiele (en/of voor de prijsvorming maatgevende) maten of specificaties te (laten) controleren. De gegeven maten en specificaties houden geen garantie voor de juistheid in.

Aansprakelijkheid
De informatie op deze website en door Ronald Zwolle Makelaars, wordt geheel vrijblijvend verstrekt. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Ronald Zwolle Makelaars niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualisatie van de gegevens. Ronald Zwolle Makelaars aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur. Wij ontwikkelen onze diensten continu, derhalve kunnen zonder voorafgaande aankondiging, het aanbod en/of de specificaties van onze diensten en producten, worden gewijzigd. Wij zijn niet aansprakelijk tot een groter bedrag dan dat onze beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar in het betreffende geval uitbetaalt. Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldende Nederlandse wet.

Wijziging verkoopprocedure of prijs

De makelaar behoudt zich het recht voor om lopende een verkoop of verhuur naar zijn goeddunken de procedure aan te passen of de prijs te wijzigen.

Makelaar heeft bemiddelingsopdracht, geen volmacht, tenzij uitdrukkelijk vermeld

In aanbiedingen, onderhandelingen en het aangaan van transacties en/of de afwikkeling daarvan heeft de makelaar geen volmacht van zijn opdrachtgever, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk door de makelaar is aangegeven. Dit geldt in het algemeen en in het bijzonder bij onroerende zaken waarvoor geen wettelijk vormvereiste voor de koop bestaat.

Wetgeving bij koop en verkoop consumentenkoop

De afspraken bij koop en verkoop worden vastgelegd in een koopovereenkomst, conform het model zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM, VastgoedPRO, VBO makelaar, de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis. Uit deze overeenkomst vloeien pas verplichtingen voort als beide partijen deze overeenkomst hebben ondertekend. Zolang de koopovereenkomst niet is ondertekend door de particuliere verkoper en de particuliere koper kan verkoper ingaan op een beter of ander voorstel na de gunning. De Hoge Raad, het hoogste rechtscollege in Nederland, heeft bepaald dat als er een woning wordt verkocht door een particuliere verkoper aan een particuliere koper, er pas sprake is van een rechtsgeldige koopovereenkomst, als beide partijen de koopovereenkomst hebben ondertekend. 

Algemene voorwaarde bij koop en verkoop

Voor alle kooponderhandelingen en koopovereenkomsten, waarbij de koper niet handelt als consument koper, maken partijen naar elkaar het voorbehoud of maakt de makelaar nu reeds voor alsdan namens zijn opdrachtgever het voorbehoud, dat partijen slechts na ondertekening van de koopovereenkomst aan de koop gebonden zullen zijn, tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

Ronald Zwolle Makelaars

-uw huis in goede handen-