Ronald Zwolle Makelaars

Disclaimer

Copyright
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Ronald Zwolle Makelaars, Ronald Zwolle Projecten en Avaron Bedrijfsvastgoed (hierna te noemen Ronald Zwolle Makelaars). Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Ronald Zwolle Makelaars is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopieren.

Merken
Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Ronald Zwolle Makelaars, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Ronald Zwolle Makelaars is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Externe links
De website van Ronald Zwolle Makelaars bevat tevens een aantal externe links. Deze links staan op de website vermeld als service voor de bezoeker van deze site. Ronald Zwolle Makelaars kan echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van de pagina's van derden, voor de privacybescherming op deze website, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van de externe links.

Aansprakelijkheid
De informatie op deze website en door Ronald Zwolle Makelaars, wordt geheel vrijblijvend verstrekt. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Ronald Zwolle Makelaars niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualisatie van de gegevens. Ronald Zwolle Makelaars aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur. Wij ontwikkelen onze diensten continu, derhalve kunnen zonder voorafgaande aankondiging, het aanbod en/of de specificaties van onze diensten en producten, worden gewijzigd. Wij zijn niet aansprakelijk tot een groter bedrag dan dat onze beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar in het betreffende geval uitbetaalt. Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldende Nederlandse wet.

Makelaar heeft bemiddelingsopdracht, geen volmacht, tenzij uitdrukkelijk vermeld

In aanbiedingen, onderhandelingen en het aangaan van transacties en/of de afwikkeling daarvan heeft de makelaar geen volmacht van zijn opdrachtgever, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk door de makelaar is aangegeven. Dit geldt in het algemeen en in het bijzonder bij onroerende zaken waarvoor geen wettelijk vormvereiste voor de koop bestaat.

Algemene voorwaarde

Voor alle kooponderhandelingen en koopovereenkomsten geldt uitdrukkelijk, dat verkoper slechts aan de koop en/of onderhandeling gebonden zal zijn, mits koper uiterlijk drie werkdagen na ontvangst van de concept koopovereenkomst (veelal via email), deze op alle bladen heeft ondertekend en bij Ronald Zwolle Makelaars heeft gedeponeerd. Een in .pdf formaat gescande, goed leesbare versie van dit document, via email (mail@ronaldzwolle.nl) aan te leveren, is acceptabel, mits gevolgd door het origineel, binnen drie werkdagen daarna.

Ronald Zwolle Makelaars

-uw huis in goede handen-